Aplicacions anidades

DOC - INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

        

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada(Obre en una finestra nova)(emplenar i signar document annex)

DOC - AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL PAÍS BASC

 -    AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL PAÍS BASC, per incloure i sol·licitar dades personals a altres entitats a l'efecte de la verificació dels requisits d'accés a habitatge protegit.

Descarrega l'autorització(Obre en una finestra nova) (només disponible en castellà) (has d'emplenar i signar l'autorització)

DOC - CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT - 1a ADJUDICACIÓ

 -    CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT. Només ho ha d'aportar el sol•licitant.

DOC - VIDA LABORAL

 -    VIDA LABORAL ACTUALITZADA EXPEDIDA PER LA SEGURETAT SOCIAL. (es pot tramitar trucant al 902.50.20.50 o a la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social).

DOC - INGRESSOS I VIDA LABORAL

 -    INGRESSOS 2019. Tria UNA de les dues opcions segons la teva situació:

· Opció 1: He fet la Renda en el 2019 (aporta un d'aquests dos documents segons la teva situació): Més Informació aquí(Obre en una finestra nova)
 
a) He presentat la Renda 2019 per Internet: Confirmació de la Renda de l'exercici 2019 (ha de contenir el Codi Segur de Verificació).
 
b) He presentat la Renda 2019 en l'Oficina Bancària o en l'Agència Tributària: Original de la Renda de l'exercici 2019 (ha de contenir totes les pàgines, a més de tenir el Segell de l'Entitat corresponent).
 
· Opció 2: No he fet la Renda en el 2019 (aporta aquests tres documents): Més Informació aquí(Obre en una finestra nova)
 
1) Declaració Jurada d'Ingressos (emplenar i signar document annex)
 
 
 
2) Vida laboral actualitzada expedida per la Seguretat Social (es pot tramitar trucant al 902.50.20.50 o a la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social).
 
 
3) Acreditació d'ingressos (segons la teva situació has d'aportar els següents documents):
 
» Treballador per compte aliè:
 
- Certificat original d'Ingressos i Retencions de totes les empreses on hagis treballat el 2019 (ha d'estar signat i segellat per l'empresa).
 
» Pensionista: Certificat original d'IRPF de Pensions de l'exercici 2019, expedit per l'INSS.
 
» Aturat: Certificat original d'IRPF del SEPE / SOC (INEM) acreditatiu de la percepció de la prestació de l'atur de l'exercici 2019.
 
 

DOC - SOL - INGRESSOS

 -    ACREDITACIÓ D'INGRESSOS DELS 3 ÚLTIMS MESOS a comptar des de la data de petició de documentació. Tria l'opció/ns segons la teva situació.

» Empleat: les nòmines dels 3 mesos anteriors a la data de petició de documentació.
 
» Autònom: Última declaració trimestral d'IRPF (model 130 o model 131).
 
» Pensionista: Certificat emès per l'INSS on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).
 
» Aturat: Certificat emès per l'INEM on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).  
 
» Pensió manutenció: Sentència Judicial complerta amb el segell del Jutjat.
 
» Becari: Certificat emès i segellat per l'empresa on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat.
 
» Empleada de la llar: Certificat emès i signat per l'empleador corresponent al període sol·licitat.
 

DOC - CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33

 -    CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33%. Només en cas d'optar a un Habitatge Adaptat.

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació

 

El sol·licitant i TOTES les persones majors

d'edat que vagin a conviure amb ell.

 

 

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

DOC - Direcció enviament documentació

 

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

 

DOC - Necessites més informació? - Truca'ns al telèfon 900.101.616

4) Si necessites més informació truca'ns al telèfon 900.100.686

DOC - ACTUALITZACIÓ DOCUMENTACIÓ_2

 AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.