Tabla de ingresos máximos de la unidad de convivencia en Murcia

Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a Múrcia

Ejercicio Fiscal - Murcia

Exercici Fiscal 2019

1 o 2 membres 3 o 4 membres 5 membres o més
4,5 vegades el valor ponderat de l'IPREM 44.523,89 € 47.659,37 € 48.340,22 €

* Aquesta taula s'actualitzarà per a propers exercicis fiscals, conforme a les variacions que segons normativa corresponguin.