Tabla de ingresos máximos de la unidad de convivencia en la Comunidad Valenciana

Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a la Comunitat Valenciana

Ejercicio Fiscal - Comunidad Valenciana

Exercici Fiscal 2019

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
Habitatge de Renda Bàsica (4,5 IPREM) 45.117,54 € 48.340,22 € 51.269,93 € 54.577,67 €

* Aquesta taula s'actualitzarà per a propers exercicis fiscals, conforme a les variacions que segons normativa corresponguin.