Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a Cantàbria

Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a Cantàbria

Ejercicio Fiscal - Cantabria

Exercici Fiscal 2019

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
4,5 vegades el valor ponderat de l'IPREM 43.382,25 € 44.523,89 € 45.727,24 € 46.997,44 € 48.340,22 €

* Aquesta taula s'actualitzarà per a propers exercicis fiscals, conforme a les variacions que segons normativa corresponguin.