Aplicacions anidades

DOC - INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

        

DOC - CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

 -    CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

         Per aconseguir aquest document truca al telèfon d'Informació Cadastral   902.37.36.35 o al Portal Web del Cadastre

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)

DOC - CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL•LICITANTS HPO (amb demanda)

 -    CERTIFICAT O SOL·LICITUD SEGELLADA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS d'Habitatge de Protecció Oficial.

* Només en cas de no estar inscrit o no disposar de la sol·licitud segellada del Registre,  oferim la possibilitat de tramitar l'inscripció en el seu nom, par a això ha d'aportar:

- Certificat d'Empadronament del Sol·licitant, i en el seu cas dels convivents majors d'edat.

- Sol·licitud d'Inscripció emplenada i signada per tots els membres de la unitat de convivència. Pot descarregar la sol·licitud en el següent enllaç: Sol·licitud d'inscripció en el Registre de sol·licitants d'HPO

DOC - VIDA LABORAL

 -    VIDA LABORAL ACTUALITZADA EXPEDIDA PER LA SEGURETAT SOCIAL. Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a través de la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social

DOC - INGRESSOS I VIDA LABORAL

 -  ACREDITACIÓ INGRESSOS ANUALS. Tria UNA de les dues opcions segons la teva situació:

· Opció 1: He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal (aporta un d'aquests dos documents segons la teva situació): Més Informació aquí
 
a) He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal per Internet: Confirmació de la Declaració de la Renda presentada (ha de contenir el Codi Segur de Verificació).
 
b) He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal en l'Oficina Bancària o en l'Agència Tributària: Original de lade la Declaració de la Renda presentada (ha de contenir totes les pàgines, a més de tenir el Segell de l'Entitat corresponent).
 
· Opció 2: No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal  (aporta aquests tres documents): Més Informació aquí
 
1) Declaració Jurada d'Ingressos (emplenar i signar document annex)
 
 
 
2) Vida laboral actualitzada expedida per la Seguretat Social. Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social).
 
 
3) Acreditació d'ingressos (segons la teva situació has d'aportar els següents documents):
 
» Treballador per compte aliè Certificat original d'Ingressos i Retencions de totes les empreses on hagis treballat durant l'any anterior (ha d'estar signat i segellat per l'empresa).
 
» Pensionista: Certificat original d'IRPF de Pensions de l'últim exercici fiscal, expedit per l'INSS.
 
» Aturat: Certificat original d'IRPF del SEPE / SOC (INEM) acreditatiu de la percepció de la prestació de l'atur de l'últim exercici fiscal.
 
 

DOC - SOL - INGRESSOS

 -    ACREDITACIÓ D'INGRESSOS DELS 3 ÚLTIMS MESOS a comptar des de la data de petició de documentació. Tria l'opció/ns segons la teva situació.

» Empleat: les nòmines dels 3 mesos anteriors a la data de petició de documentació.
 
» Autònom: Última declaració trimestral d'IRPF (model 130 o model 131).
 
» Pensionista: Certificat emès per l'INSS on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).
 
» Aturat: Certificat emès per l'INEM on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).  
 
» Pensió manutenció: Sentència Judicial complerta amb el segell del Jutjat.
 
» Becari: Certificat emès i segellat per l'empresa on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat.
 
» Empleada de la llar: Certificat emès i signat per l'empleador corresponent al període sol·licitat.
 

DOC - CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33

 -    CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33%. Només en cas d'optar a un Habitatge Adaptat.

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació

 

El sol·licitant i TOTES les persones majors

d'edat que vagin a conviure amb ell.

 

 

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

DOC - Direcció enviament documentació

 

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

 

DOC - Necessites més informació? - Truca'ns al telèfon 900.101.616

4) Si necessites més informació truca'ns al telèfon 900.100.686

DOC - ACTUALITZACIÓ DOCUMENTACIÓ_2

 AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.