Aplicacions anidades

DOC - INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

        

DOC - CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

 -    CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

         Per aconseguir aquest document truca al telèfon d'Informació Cadastral   902.37.36.35 o al Portal Web del Cadastre

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)

DOC - ORIGINAL DEL CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL•LICITANTS d'Habitatge de Protecció Oficial

 -    CERTIFICAT O RESOLUCIÓ D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS d'Habitatge de Protecció Oficial.

DOC - VIDA LABORAL

 -    VIDA LABORAL ACTUALITZADA EXPEDIDA PER LA SEGURETAT SOCIAL. Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a través de la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social

DOC - SOL - INGRESOS

 -    ACREDITACIÓ D'INGRESSOS ANUALS. Tria UNA de les tres opcions segons la teva situació:

· Opció 1: He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici  fiscal: Certificat resum de la declaració anual de l'I.R.P.F o copia de la Declaració de la Renda original presentada. Més Informació aquí
 
· Opció 2: No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici  fiscal perquè no estava obligat: Certificat d'Imputacions. En cas de no tenir ingressos, hauràs d'aportar a més del Certificat d'Imputacions, la teva Vida Laboral.  Més informació aquí
 
· Opció 3: No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici  fiscal i estava obligat: Vida laboral actualitzada, Certificat  d'ingressos i retencions de totes les empreses en les que hagis treballat durant l'any anterior i declaració jurada d'ingressos - Descarrega la declaració jurada d'ingressos. Més Informació aquí
 

DOC - SOL - INGRESSOS

 -    ACREDITACIÓ D'INGRESSOS DELS 3 ÚLTIMS MESOS a comptar des de la data de petició de documentació. Tria l'opció/ns segons la teva situació.

» Empleat: les nòmines dels 3 mesos anteriors a la data de petició de documentació.
 
» Autònom: Última declaració trimestral d'IRPF (model 130 o model 131).
 
» Pensionista: Certificat emès per l'INSS on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).
 
» Aturat: Certificat emès per l'INEM on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).  
 
» Pensió manutenció: Sentència Judicial complerta amb el segell del Jutjat.
 
» Becari: Certificat emès i segellat per l'empresa on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat.
 
» Empleada de la llar: Certificat emès i signat per l'empleador corresponent al període sol·licitat.
 

DOC - CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33

 -    CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33%. Només en cas d'optar a un Habitatge Adaptat.

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

Document RGPD Interessats Immobles_CA

 

 -    FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADES

Descarrega el model de formulari (complimentar i signar pel TITULAR) 

 

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació

 

El sol·licitant i TOTES les persones majors

d'edat que vagin a conviure amb ell.

 

 

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

DOC - Direcció enviament documentació

 

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

 

DOC - Necessites més informació? - Truca'ns al telèfon 900.101.616

4) Si necessites més informació truca'ns al telèfon 900.100.686

DOC - ACTUALITZACIÓ DOCUMENTACIÓ_2

 AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.