AUTORITZACIÓ PER A RESCICIÓ CONTRACTE DE LLOGUER

AUTORITZACIÓ PER A RESCICIÓ CONTRACTE DE LLOGUER

Autorització rescició contracte lloguer - FORMULARI

 

Jo, Sr./Sra. ________________________ amb DNI/NIE______________ autoritzo a Sr./Sra. __________________________________________ amb DNI/NIE _____________ a realitzar tots els tràmits per a rescindir el contracte de lloguer i entregar les claus de l'habitatge de la qual sóc llogater/a titular, situada al carrer ___________________________ de la localitat de ___________________; bloc/escala: _______; pis: _______; porta: _______.

 

I per a que així consti signem, jo i la persona que autoritzo, aquest document.

 

A ______________, a data ___ del mes de __________, de l'any _____.

 

Signatura del llogater/a,                                                                     Signatura de l'autoritzat/ada,

 

 

 

NOTA: per tal que aquesta autorització tingui validesa, és imprescindible que vingui acompanyada de fotocòpia del DNI/NIE del llogater/a i de la persona autoritzada.

Descarregui el formulari d'autorització aquí