Objetivos alquiler bàsic

Lloguer Bàsic

4.000 habitatges amb lloguers bàsics
 

Objectius

L'emancipació dels joves.

Un habitatge digne per a gent gran.

Lloguers bàsics adreçats a famílies.

Requisitos acceso asequible

Requisits d'accés

Edat

Promocions per a joves: Major de 18 i menor de 35 anys.

Promocions per a gent gran: 65 anys o més.

Promocions per a famílies: Ser major d'edat.

 
Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola o disposar de permís de residència permanent o de llarga durada.

 
Titularitat

No tenir cap habitatge en propietat. I no ser titular ni totalment ni parcial de cap habitatge.

 
Ingressos

Ingressos màxims: No superiors a 45.118 € anuals aprox. (4,5 vegades el valor de l'IPREM).

Ingressos mínims: Entre 8.000 i 33.000 € anuals en funció de la promoció

 
Altres

En funció de la promoció es pot requerir:

Empadronament

Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'HPO.

Condiciones alquiler bàsic

Condicions de contracte

Durada lloguer

7 anys

 
Renda

Accessible.

 
Despeses inici

Fiança: import equivalent a 1 mensualitat de la Renda.

Garantia: Import equivalent a 2 mensualitats de la Renda.

 
Suministres

Alta de suministres a càrrec de l'inquilí.

Cercar habitatges

Consulta contracte de lloguer

Consulta el model de contracte de lloguer

(apartat només accessible per a adjudicataris)