Aplicacions anidades

Documentació a aportar per a la renovació del contracte

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - SOL - FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

DOC - CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

 -    CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

         Per aconseguir aquest document truca al telèfon d'Informació Cadastral   902.37.36.35 o al Portal Web del Cadastre

DOC - Autorització Agència Habitatge de Catalunya

 -    AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES ECONÒMIQUES LLOGATERS D'HABITATGES ASSEQUIBLES 

Descarrega el model de document(Obre en una finestra nova)(emplenar i signar document annex. Aquest document tan sols es requereix per habitatges situats a Catalunya).

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR - Asrenov

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT

 -    CERTIFICAT HISTÒRIC I COL·LECTIU D'EMPADRONAMENT en l'habitatge objecte del contracte.  Només ho ha d'aportar el sol•licitant.

DOC - INGRESSOS I VIDA LABORAL

 -  ACREDITACIÓ INGRESSOS ANUALS. Tria UNA de les dues opcions segons la teva situació:

· Opció 1: He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal (aporta un d'aquests dos documents segons la teva situació): Més Informació aquí
 
a) He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal per Internet: Confirmació de la Declaració de la Renda presentada (ha de contenir el Codi Segur de Verificació).
 
b) He presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal en l'Oficina Bancària o en l'Agència Tributària: Original de lade la Declaració de la Renda presentada (ha de contenir totes les pàgines, a més de tenir el Segell de l'Entitat corresponent).
 
· Opció 2: No he presentat la Declaració de la Renda de l'últim exercici fiscal  (aporta aquests tres documents): Més Informació aquí
 
1) Declaració Jurada d'Ingressos (emplenar i signar document annex)
 
 
 
2) Vida laboral actualitzada expedida per la Seguretat Social. Pots tramitar-la trucant al 902.50.20.50 o a la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social).
 
 
3) Acreditació d'ingressos (segons la teva situació has d'aportar els següents documents):
 
» Treballador per compte aliè Certificat original d'Ingressos i Retencions de totes les empreses on hagis treballat durant l'any anterior (ha d'estar signat i segellat per l'empresa).
 
» Pensionista: Certificat original d'IRPF de Pensions de l'últim exercici fiscal, expedit per l'INSS.
 
» Aturat: Certificat original d'IRPF del SEPE / SOC (INEM) acreditatiu de la percepció de la prestació de l'atur de l'últim exercici fiscal.
 
 

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació RENOV

​​​​​​​

El titular i TOTES les persones majors d'edat

que vagin a conviure amb ell.

 

​​​​​​​

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

On lliurar la documentació_aarenovvpo

 

Pot fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

 

DOC - Renúncia no aportació documentació

 AVÍS. Aquells arrendataris que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés de renovació i es tramitarà la RENÚNCIA, finalitzant el seu contracte d'arrendament en la data de venciment prevista.

AArenov Programa de Lloguer Assequible_consultes

Per a més informació sobre la documentació a aportar truca'ns al telèfon 900.100.686