Aplicacions anidades

Documentació a aportar per a la renovació del contracte

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - SOL - FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

DOC - CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

 -    CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

         Per aconseguir aquest document truca al telèfon d'Informació Cadastral   902.37.36.35 o al Portal Web del Cadastre

DOC - Autorització Agència Habitatge de Catalunya

 -    AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES ECONÒMIQUES LLOGATERS D'HABITATGES ASSEQUIBLES 

Descarrega el model de document(Obre en una finestra nova)(emplenar i signar document annex. Aquest document tan sols es requereix per habitatges situats a Catalunya).

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR - Asrenov

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT - RENOV

 -    CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT EN L'HABITATGE OBJECTE DEL CONTRACTE. Només ho ha d'aportar el sol•licitant.

DOC - INGRESSOS I VIDA LABORAL

 -    INGRESSOS 2019. Tria UNA de les dues opcions segons la teva situació:

· Opció 1: He fet la Renda en el 2019 (aporta un d'aquests dos documents segons la teva situació): Més Informació aquí(Obre en una finestra nova)
 
a) He presentat la Renda 2019 per Internet: Confirmació de la Renda de l'exercici 2019 (ha de contenir el Codi Segur de Verificació).
 
b) He presentat la Renda 2019 en l'Oficina Bancària o en l'Agència Tributària: Original de la Renda de l'exercici 2019 (ha de contenir totes les pàgines, a més de tenir el Segell de l'Entitat corresponent).
 
· Opció 2: No he fet la Renda en el 2019 (aporta aquests tres documents): Més Informació aquí(Obre en una finestra nova)
 
1) Declaració Jurada d'Ingressos (emplenar i signar document annex)
 
 
 
2) Vida laboral actualitzada expedida per la Seguretat Social (es pot tramitar trucant al 902.50.20.50 o a la Seu Electrònica del Portal Web de la Seguretat Social).
 
 
3) Acreditació d'ingressos (segons la teva situació has d'aportar els següents documents):
 
» Treballador per compte aliè:
 
- Certificat original d'Ingressos i Retencions de totes les empreses on hagis treballat el 2019 (ha d'estar signat i segellat per l'empresa).
 
» Pensionista: Certificat original d'IRPF de Pensions de l'exercici 2019, expedit per l'INSS.
 
» Aturat: Certificat original d'IRPF del SEPE / SOC (INEM) acreditatiu de la percepció de la prestació de l'atur de l'exercici 2019.
 
 

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació RENOV

​​​​​​​

El titular i TOTES les persones majors d'edat

que vagin a conviure amb ell.

 

​​​​​​​

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

On lliurar la documentació_aarenovvpo

 

Pot fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

 

DOC - Renúncia no aportació documentació

 AVÍS. Aquells arrendataris que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés de renovació i es tramitarà la RENÚNCIA, finalitzant el seu contracte d'arrendament en la data de venciment prevista.

AArenov Programa de Lloguer Assequible_consultes

Per a més informació sobre la documentació a aportar truca'ns al telèfon 900.100.686