Aplicacions anidades

Documentació a aportar per a la renovació del contracte

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - SOL - FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR - Asrenov

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada (emplenar i signar document annex)

DOC - Autorització Agència Habitatge de Catalunya

 -    AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES ECONÒMIQUES LLOGATERS D'HABITATGES ASSEQUIBLES 

Descarrega el model de document(Obre en una finestra nova)(emplenar i signar document annex. Aquest document tan sols es requereix per habitatges situats a Catalunya).

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - CERTIFICAT HISTÒRIC D'EMPADRONAMENT

 -    CERTIFICAT HISTÒRIC I COL·LECTIU D'EMPADRONAMENT en l'habitatge objecte del contracte.  Només ho ha d'aportar el sol•licitant.

DOC - SOL - INGRESSOS

 -    ACREDITACIÓ D'INGRESSOS DELS 3 ÚLTIMS MESOS a comptar des de la data de petició de documentació. Tria l'opció/ns segons la teva situació.

» Empleat: les nòmines dels 3 mesos anteriors a la data de petició de documentació.
 
» Autònom: Última declaració trimestral d'IRPF (model 130 o model 131).
 
» Pensionista: Certificat emès per l'INSS on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).
 
» Aturat: Certificat emès per l'INEM on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat. (No s'acceptaran rebuts ni extractes bancaris).  
 
» Pensió manutenció: Sentència Judicial complerta amb el segell del Jutjat.
 
» Becari: Certificat emès i segellat per l'empresa on consti la quantitat mensual percebuda del període sol·licitat.
 
» Empleada de la llar: Certificat emès i signat per l'empleador corresponent al període sol·licitat.
 

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació RENOV

​​​​​​​

El titular i TOTES les persones majors d'edat

que vagin a conviure amb ell.

 

​​​​​​​

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

On lliurar la documentació_aarenovlibre

 

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la en UN ÚNIC DOCUMENT PDF i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

 

 

DOC - Renúncia no aportació documentació

 AVÍS. Aquells arrendataris que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés de renovació i es tramitarà la RENÚNCIA, finalitzant el seu contracte d'arrendament en la data de venciment prevista.

AArenov Programa de Lloguer Assequible_consultes

Per a més informació sobre la documentació a aportar truca'ns al telèfon 900.100.686